W jaki sposób uzyskać odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości?

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem, który stanowi podstawę planowania przestrzennego gminy i określa rodzaj oraz charakter zabudowy, jaka może znaleźć się na terenie gminy. W niektórych sytuacjach, po uchwaleniu planu miejscowego lub po jego zmianie, wartość danej nieruchomości może ulec obniżeniu. Osoby uprawnione mają wówczas prawo żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.

Najczęstszą okolicznością, która może doprowadzić do obniżenia wartości określonej nieruchomości jest umieszczenie w jej sąsiedztwie, zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, inwestycji takiej jak droga szybkiego ruchu, fabryka lub wysypisko śmieci. Pomimo tego, że planowana inwestycja nie wpływa bezpośrednio na możliwość korzystania bądź dostępu do nieruchomości, kwota jaką można uzyskać przy zbyciu nieruchomości może okazać się zdecydowanie niższa.

Uprawnienie do żądania odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości przysługuje właścicielowi nieruchomości oraz użytkownikowi wieczystemu. Należy zaznaczyć, że podmioty te nie mogą wystąpić o odszkodowanie powołując się wyłącznie na założenia planu miejscowego. Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości mogą żądać stosownej rekompensaty jedynie w sytuacji, gdy dojdzie do zbycia przedmiotowej nieruchomości ze stratą. Nie ma przy tym znaczenia czy zbycie polega na sprzedaży, darowiźnie czy też zamianie.

Uwaga!

Możliwość złożenia wniosku o odszkodowanie jest ograniczona w czasie. Osoba uprawniona może żądać wypłacenia jej należnej różnicy wyłącznie w terminie 5 lat od dnia rozpoczęcia obowiązywania uchwały wprowadzającej plan miejscowy lub jego zmianę. Oznacza to, że w wypadku np. sprzedaży nieruchomości po upływie dłuższego okresu czasu np. sześciu lub siedmiu lat dochodzenie odszkodowania będzie niemożliwe.

Zmiana wartości nieruchomości powinna zostać ustalona na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego, który wycenia wartość rynkową nieruchomości zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami. W opinii zostaje opisany wpływ działań planistycznych na wartość nieruchomości.

Odszkodowanie jakie można uzyskać w związku z obniżeniem wartości określonej nieruchomości ustalane jest według cen z dnia jego ustalenia (zawarcia porozumienia z organem lub wydania wyroku przez sąd cywilny). Jego wysokość zaś obliczana jest poprzez określenie różnicy pomiędzy wartością nieruchomości według stanu przed i po wejściu w życie planu miejscowego.

Przygotowując wniosek należy pamiętać, aby zamieścić w nim następujące elementy:

  • dane wnioskodawcy (imię, nazwisko oraz adres),
  • datę oraz miejsce sporządzenia wniosku,
  • określenie organu, do którego kierowany jest wniosek,
  • określenie żądania strony,
  • uzasadnienie wniosku,
  • podpis wnioskodawcy.

Wygeneruj dokument: Wniosek o odszkodowanie

Ponadto do wniosku należy dołączyć dowód zbycia nieruchomości oraz opinię rzeczoznawcy majątkowego.

Organ ma obowiązek wypłacić uprawnionemu odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości w terminie 6 miesięcy. Termin ten liczy się od dnia złożenia wniosku. Jednakże w wypadku, gdy organ i osoba, której dane roszczenie przysługuje umówią się inaczej, termin też może być inny. Jeśli gmina dopuści się opóźnienia w wypłacie odszkodowania, uprawnionemu należą się odsetki ustawowe.

 

Generuj powiązane dokumenty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl