Wezwanie do zapłaty

 

Jeżeli dłużnik nie dokonał w terminie zapłaty wymaganej na podstawie umowy sumy pieniędzy, wierzyciel powinien podjąć odpowiednie kroki w celu uzyskania należnego mu świadczenia. Zanim jednak skieruje sprawę do sądu, może w pierwszej kolejności wystosować tzw. wezwanie do zapłaty, w którym zażąda spełnienia świadczenia niezwłocznie po otrzymaniu wezwania przez dłużnika.

Jeśli zastanawiasz się, w jakich sytuacjach sporządza się wezwanie do zapłaty oraz jakie elementy powinno ono zawierać, poniżej przedstawiamy wszystkie potrzebne informacje.

 

I. Kiedy uznajemy, że termin zapłaty minął?

Dłużnik ma obowiązek wypełnienia swoich obowiązków przed upływem czasu wyznaczonego do  wykonania zobowiązania. Terminem wykonania zobowiązania jest więc ostatni dzień, w którym świadczenie dłużnika powinno zostać spełnione zgodnie z treścią zobowiązania.

Termin, w którym dłużnik ma obowiązek wykonać swoje zobowiązanie, a więc w tym wypadku zapłacić ustaloną kwotę pieniędzy, zależy od tego czy jest to zobowiązanie terminowe, czy też bezterminowe. Jeśli zobowiązanie powstałe pomiędzy nim a wierzycielem jest zobowiązaniem terminowym czas dokonania zapłaty najczęściej wynika z treści zawartej pomiędzy nimi umowy  (np. określenie dokładnej daty, zdarzenia). Ponadto termin wykonania świadczenia może zostać oznaczony w ustawie, orzeczeniu sądu, decyzji właściwego organu lub też według właściwości danego stosunku prawnego. W przypadku zobowiązań terminowych, uznajemy, że dłużnik nie uiścił zapłaty w terminie, jeśli upłynęła wyraźnie wskazana data dzienna bądź też miało miejsce określone zdarzenie.

Natomiast jeżeli zobowiązanie łączące strony jest zobowiązaniem bezterminowym, dłużnik ma obowiązek dokonania zapłaty dopiero po wezwaniu przez wierzyciela. Czas do wykonania świadczenia minie, jeśli dłużnik nie dokona zapłaty niezwłocznie po otrzymaniu pisma od wierzyciela.

 

II. Zwłoka a opóźnienie dłużnika

Mówimy, że dłużnik opóźnia się z wykonaniem zobowiązania jeśli nie dokona on zapłaty należnej sumy pieniędzy w oznaczonym terminie i opóźnienie to nie wynika z okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.

Z kolei ze zwłoką dłużnika mamy do czynienia, jeśli opóźnia się on ze spełnieniem świadczenie na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność. Jest to tzw. opóźnienie kwalifikowane.

Aby wystosować wezwanie do zapłaty wierzyciel powinien wykazać jedynie, że termin zapłaty minął bezskutecznie, nie ma zaś znaczenia czy dłużnik opóźnia się z zapłatą świadczenia, czy też pozostaje w zwłoce. W interesie dłużnika jest udowodnienie, że opóźnienie nastąpiło z powodu okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, jeśli chce uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami prawnymi.

 

III. Przygotowanie wezwania do zapłaty

Jeśli dłużnik opóźnia się lub pozostaje w zwłoce z zapłatą należnej sumy pieniędzy, wierzyciel powinien wystosować do niego wezwane do zapłaty. Pismo to nie wymaga zachowania żadnej szczególnej formy. Jednakże należy wskazać, że to na wierzycielu spoczywa obowiązek udowodnienia, że dłużnik mógł zapoznać się z jego żądaniem, dlatego też najlepszym wyjściem jest przygotowanie wezwania w formie pisemnej.

Najważniejszym elementem wezwania jest wyraźne określenie woli wierzyciela, aby dłużnik spełnił świadczenie poprzez zapłatę określonej kwoty. Ponadto wierzyciel nie może zapomnieć o wskazaniu podstawy swojego żądania (np. umowy, faktury). Wezwanie powinno zawierać także dokładną datę jego sporządzenia oraz podpis wierzyciela.

Wygeneruj dokument: Wezwanie do zapłaty

 

IV. Obowiązek dłużnika po otrzymaniu wezwania.

Dłużnik, który otrzymał od wierzyciela wezwanie do wykonania zobowiązania, powinien je wykonać niezwłocznie, czyli bez zbędnej zwłoki. Jednak należy pamiętać, że „niezwłocznie” nie oznacza „natychmiast”. Świadczenie powinno zostać spełnione bez zbędnej zwłoki, a więc bez nieusprawiedliwionego odkładania w czasie. Termin, w którym dłużnik ma obowiązek dokonać zapłaty musi być zatem realny i umożliwiać właściwe przygotowanie przedmiotu świadczenia. Czas konieczny do spełnienia określonego świadczenia powinien być określany indywidualnie, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności.

Niespełnienie przez dłużnika wymienionego obowiązku w czasie, który obiektywnie rzecz biorąc był wystarczający dla dokonania określonej zapłaty, stanowi podstawę do wystąpienia przez wierzyciela na drogę sądową.

 

Generuj powiązane dokumenty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl