Wszystkie wzory dokumentów

 • Deklaracja wekslowa
 • KRS-W1- Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa
 • KRS-W2- Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców- spółka komandytowo-akcyjna
 • KRS-W3- Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • KRS-W4- Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców- spółka akcyjna
 • KRS-Z1- Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska
 • KRS-Z2- Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna
 • KRS-Z3- Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna
 • KRS-Z61- Wniosek o zmianę wpisu w KRS - likwidacja, rozwiązanie, unieważnienie
 • NIP-2 Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne (nadanie NIP, aktualizacja NIP)
 • Odpowiedź na pozew o unieważnienie małżeństwa
 • Odstąpienie od umowy o dzieło
 • Odwołanie darowizny
 • Odwołanie od decyzji
 • Odwołanie od decyzji organu podatkowego
 • Odwołanie pełnomocnictwa
 • Oświadczenie - wyrażenie zgody na korzystanie z utworu
 • Oświadczenie - zgoda na odpłatne wykorzystanie wizerunku
 • Oświadczenie klienta o niewykonaniu przez Biuro Podróży zobowiązań umownych
 • Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy za zapłatą odstępnego
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
 • Pełnomocnictwo administracyjne
 • Pełnomocnictwo do zawarcia umowy
 • Pełnomocnictwo procesowe
 • Pismo reklamacyjne - odstąpienie od umowy w przypadku gdy naprawa lub wymiana okazała się niemożliwa lub gdy sprzedawca nie uczynił zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie
 • Pismo reklamacyjne - oświadczenie o odstąpieniu od umowy z powodu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową
 • Pismo reklamacyjne - żądanie obniżenia ceny w przypadku, gdy naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub sprzedawca nie uczynił zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie
 • Pismo reklamacyjne - żądanie obniżenia ceny z powodu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową
 • Pismo reklamacyjne - Zawiadomienie o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową wraz z wezwaniem do bezpłatnej naprawy
 • Pismo reklamacyjne - Zawiadomienie o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową wraz z wezwaniem do wymiany towaru na nowy
 • Pokwitowanie
 • Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę
 • Pozew o alimenty
 • Pozew o rozwód
 • Pozew o unieważnienie małżeństwa
 • Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną
 • Pozew o wyłączenie wspólnika spółki
 • Pozew o zapłatę
 • Pozew o zapłatę ekwiwalentu za urlop
 • Prokura
 • RG-1 Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy Pracownika
 • Rozwiązanie umowy o pracę przez Pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia
 • Rozwiązanie umowy o pracę przez Pracownika bez wypowiedzenia
 • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez Pracownika
 • Sprzeciw od nakazu zapłaty za przedawniony mandat (elektroniczne postępowanie upominawcze)
 • Sprzeciw od nakazu zapłaty za przedawniony mandat (postępowanie upominawcze)
 • Ugoda
 • Umowa akwizycji
 • Umowa darowizny nieruchomości gruntowej
 • Umowa darowizny nieruchomości gruntowej przez małżonków
 • Umowa darowizny nieruchomości lokalowej
 • Umowa darowizny nieruchomości lokalowej przez małżonków
 • Umowa dzierżawy nieruchomości
 • Umowa najmu lokalu mieszkalnego
 • Umowa najmu lokalu użytkowego
 • Umowa najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego
 • Umowa o dzieło
 • Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich
 • Umowa o korzystanie z utworu - licencja
 • Umowa o pracę
 • Umowa o przejęcie długu
 • Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych
 • Umowa o roboty budowlane
 • Umowa o zakazie konkurencji
 • Umowa o zwolnienie z długu
 • Umowa podnajmu lokalu użytkowego
 • Umowa poręczenia
 • Umowa pożyczki
 • Umowa przechowania
 • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
 • Umowa przelewu wierzytelności
 • Umowa spedycji
 • Umowa spółki cywilnej
 • Umowa sprzedaży nieruchomości
 • Umowa sprzedaży ruchomości
 • Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o.
 • Umowa użyczenia
 • Umowa użyczenia samochodu
 • Umowa zastawu
 • Umowa zlecenia
 • Upoważnienie do obrony dla adwokata w sprawach karnych
 • Weksel własny
 • Wezwanie do zaniechania naruszeń prawa do wizerunku
 • Wezwanie do zapłaty
 • Wezwanie dłużnika do spełnienia świadczenia
 • Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości
 • Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności
 • Wniosek o odszkodowanie
 • Wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
 • Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji
 • Wniosek o rejestrację pojazdu
 • Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
 • Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość organów
 • Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
 • Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
 • Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego
 • Wniosek o umorzenie kosztów postępowania podatkowego
 • Wniosek o ustalenie kontaktów ojca z dzieckiem
 • Wniosek o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej
 • Wniosek o ustanowienie przedstawiciela dla osoby niezdolnej do czynności prawnych
 • Wniosek o uzupełnienie decyzji
 • Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1) wraz z załącznikami
 • Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji
 • Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 • Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa
 • Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia
 • Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
 • Wniosek o wydanie wypisu z kartoteki budynków
 • Wniosek o wydanie wypisu z kartoteki lokali
 • Wniosek o wydanie wypisu z rejestru budynków
 • Wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów
 • Wniosek o wydanie wypisu z rejestru lokali
 • Wniosek o wydanie wyrysu z operatu ewidencyjnego
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 • Wniosek o wznowienie postępowania
 • Wniosek o zmianę imienia
 • Wniosek o zmianę nazwiska
 • Wniosek ojca o udzielenie urlopu macierzyńskiego
 • Wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego
 • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu przez Wynajmującego
 • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego przez Wynajmującego
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia
 • Wypowiedzenie wysokości czynszu
 • Wyznaczenie dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania
 • Zawiadomienie o opóźnieniu w złożeniu zeznania rocznego
 • Zawiadomienie o wadach rzeczy sprzedanej
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania
 • Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie
 • Załącznik CEIDG-MW Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
 • Załącznik CEIDG-PN - Udzielone pełnomocnictwa
 • Załącznik CEIDG-POPR - Korekta w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do CEIDG
 • Załącznik CEIDG-RB Informacja o rachunkach bankowych
 • Załącznik CEIDG-RD - Wykonywana działalność gospodarcza
 • Załącznik CEIDG-SC - Udział w spółkach cywilnych
 • Załącznik KRS-WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
 • Załącznik KRS-WB Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej
 • Załącznik KRS-WC Wspólnicy spółki komandytowej
 • Załącznik KRS-WD Partnerzy
 • Załącznik KRS-WE Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru
 • Załącznik KRS-WG Emisje akcji
 • Załącznik KRS-WH Sposób powstania podmiotu
 • Załącznik KRS-WK Organy podmiotu/ wspolnicy uprawnienie do reprezentowania spółki
 • Załącznik KRS-WL Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego
 • Załącznik KRS-WM Przedmio działalności
 • Załącznik KRS-ZN Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
 • Załącznik KRS-ZY Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
 • ZUS-ZPA Zgłoszenie/Zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
 • Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
  copyright © przewodnikprawny.pl