Wypowiedzenie umowy najmu z zachowaniem terminów wypowiedzenia

 

Każda strona umowy najmu, a więc zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą zakończyć łączący ich stosunek poprzez wypowiedzenie umowy z zachowaniem umownych bądź ustawowych terminów wypowiedzenia. Jeżeli zastanawiasz się w jakich sytuacjach oraz w jaki sposób możesz wypowiedzieć umowę najmu poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.

 

I. Wypowiedzenie umowy najmu – zasady ogólne

Strony stosunku najmu mogą ustalić w umowie stosowny według własnego uznania termin wypowiedzenia. Jeśli jednak nie zamieszczą takiego postanowienia będą obowiązywać ich tzw. terminy ustawowe. Długość terminu ustawowego uzależniona jest od tego, w jakich odstępach czasu płatny jest czynsz z tytułu umowy najmu.

Gdy czynsz płatny jest:

 • w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc – najem może zostać wypowiedziany najpóźniej na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego,

 • miesięcznie – strony mogą wypowiedzieć umowę na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego,

 • w krótszych odstępach czasu – wypowiedzenie możliwe jest z zachowaniem trzydniowego terminu.

W przypadku, gdy najem jest dzienny, strony uprawnione są do wypowiedzenia umowy na jeden dzień naprzód.

Uwaga!

Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony (np. umowa została zawarta na 2 lata), wynajmujący oraz najemca mogą wypowiedzieć najem tylko w wypadkach przewidzianych w umowie.

 

II. Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

W wypadku, gdy czas trwania najmu nie jest oznaczony, natomiast czynsz najmu płatny jest miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Zasadę tę stosujemy w odniesieniu do następujących przypadków:

 • wypowiedzenia umowy najmu lokali o innym przeznaczeniu niż lokale mieszkalne,

 • wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego przez najemcę.

Aby strony zobowiązane były do zachowania 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia niezbędne jest spełnienie warunku, jakim jest płatność czynszu w odstępach miesięcznych. Niespełnienie tego wymogu powoduje, że zastosowanie mają ogólne terminu wypowiedzenia najmu wymienione powyżej (np. miesiąc).

Wygeneruj dokument: Wypowiedzenie najmu lokalu

 

III. Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Reguły wypowiadania stosunku najmu opisane powyżej stosujemy również w wypadku wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego przez najemcę. Natomiast jeśli wynajmujący zamierza zakończyć łączący strony stosunek prawny musi zwrócić uwagę na zupełnie inne uregulowania.

Długość terminów wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego przez wynajmującego zależna jest od zaistniałych w konkretnym stosunku okoliczności. Umowa może być zatem wypowiedziana kolejno z zachowaniem miesięcznego, sześciomiesięcznego lub trzyletniego okresu wypowiedzenia.

Wynajmujący zobowiązany jest do zachowania miesięcznego terminu wypowiedzenia, jeśli:

 • najemca pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z przeznaczenie, lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców, lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,

 • najemca pozostaje w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności (w tym wypadku konieczne jest uprzednie upomnienie oraz wyznaczenie dodatkowego miesięcznego terminu do uregulowania powstałych zaległości),

 • najemca wynajął, podnajął lub oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody wynajmującego,

 • najemca używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku,

 • właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3 % wartości odtworzeniowej lokalu w skali, roku może wypowiedzieć stosunek najmu osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.

Szcześciomiesięczny termin wypowiedzenia należy zachować, gdy:

 • właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3 % wartości odtworzeniowej lokalu w skali, roku może wypowiedzieć stosunek najmu z powodu niezamieszkania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,

 • jeżeli właściciel lub jego bliski chcą zamieszkać w wynajmowanym mieszkaniu, a lokator posiada prawo do innego lokalu, odpowiadającemu lokalowi zamiennemu lub właściciel dostarczy mu lokal zamienny (właściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów przeprowadzki).

W niektórych sytuacjach wynajmujący będzie zmuszony do zachowania aż trzyletniego terminu wypowiedzenia. Ma to miejsce w następujących sytuacji, gdy lokator nie ma prawa do lokalu zamiennego, właściciel zaś nie zapewni mu takiego. Koszty przeprowadzki najemcy w przedstawionym przypadku ponosi właściciel. Ponadto jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 15 % wartości odtworzeniowej lokalu.

 

Wygeneruj dokument: Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Uwaga!

Najem dożywotni

Jeśli w dniu wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego lokator, zajmujące to mieszkanie ma więcej niż 75 lat i po upływie trzyletniego okresu wypowiedzenia nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu, w którym może zamieszkać, nie ma też osób, które zobowiązane są względem lokatora do świadczeń alimentacyjnych, stosunek najmu nie może zostać rozwiązany. Wygasa on dopiero po śmierci lokatora.

Zobacz także:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl