Wypowiedzenie wysokości czynszu lokalu mieszkalnego

 

W wypadku, gdy właściciel mieszkania, stanowiącego przedmiot umowy najmu, stwierdzi, że dotychczasowa wysokość czynszu nie pokrywa nakładów, które poniósł w związku z utrzymaniem mieszkania w dobrym stanie lub nie przynosi mu godziwego zysku, ma on prawo wypowiedzieć jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego. Musi jednak pamiętać, że podwyższenie czynszu może nastąpić jedynie z zachowaniem terminu wypowiedzenia, który wynosi 3 miesiące.

 

I. Forma wypowiedzenia

Wypowiedzenie wysokości czynszu powinno zostać sporządzone na piśmie, gdyż nie zachowanie tej formy powoduje nieważność podwyżki. Właściciel lokalu mieszkalnego nie ma przy tym obowiązku podawania przyczyny podwyżki. Jednakże w sytuacji, gdy wysokość czynszu po podwyżce ma przekroczyć 3% wartości odtworzeniowej lokalu, właściciel powinien, po otrzymaniu pisemnego żądania lokatora, przedstawić na piśmie przyczynę podwyżki oraz jej kalkulację. Ma na to 14 dni. Należy podkreślić, że także w tym przypadku niezachowanie formy pisemnej skutkuje nieważnością podwyżki.

Uwaga!

Wartością odtworzeniową mieszkania jest iloczyn jego powierzchni użytkowej oraz wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Wartość ta ustalana jest przez wojewodę co 6 miesięcy.

Nie zawsze dokonanie podwyżki przekraczającej 3% wartości odtworzeniowej lokalu jest możliwe. Przepisy zezwalają na taką podwyżkę jedyne w uzasadnionych przypadkach:

  • właściciel lokalu nie uzyskuje przychodów z czynszu najmu, które zapewniają mu pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu; dotychczasowa wysokość czynszu nie zapewnia mu również pokrycia kosztów związanych z wynajmem lokalu oraz osiągnięcia zysku;

  • podwyżka czynszu nie przekracza w danym roku kalendarzowym średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym.

Właściciel, decydując się na podwyżkę czynszu lokalu mieszkalnego, może ustalić zwrot kapitału w skali roku na poziomie nie wyższym niż 1,5 % nakładów, które poniósł na budowę lub zakup lokalu, a także nie wyższym niż 10% nakładów, które poniósł na trwałe ulepszenie istniejącego lokalu, co zwiększyło jego wartość użytkową. Co więcej przy ustalaniu wysokości podwyżki właściciel mieszkania powinien zwrócić uwagę na ustalenie godziwego zysku, jakby może otrzymać w związku z istnieniem stosunku najmu.

 

II. Przygotowanie wypowiedzenia

Jak wskazano powyżej, wypowiedzenie wysokości czynszu najmu powinno zostać sporządzone na piśmie. Właściciel lokalu musi pamiętać o sformułowaniu w jego treści przede wszystkim informacji o wypowiedzeniu dotychczasowej wysokości czynszu wraz ze wskazaniem daty dziennej, do której czynsz ten będzie obowiązywał. Ponadto konieczne jest zachowanie trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zostać podpisane przez właściciela lokalu.

Wygeneruj dokument: Wypowiedzenie wysokości czynszu

Uwaga!

Podwyższanie czynszu nie może być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy. Termin ten liczymy od dnia, w którym dana podwyżka zaczęła obowiązywać.

 

III. Co może zrobić najemca?

Najemca, który otrzymał pisemne wypowiedzenie wysokości czynszu może, w ciągu 2 miesięcy od dnia wypowiedzenia, skorzystać z następujących uprawnień:

  • może odmówić przyjęcia podwyżki – jeśli najemca nie chce płacić czynszu w podwyższonej wysokości może odmówić przyjęcia podwyżki, co w konsekwencji będzie prowadzić do rozwiązania stosunku prawnego, który łączy go z właścicielem mieszkania (a więc do rozwiązania umowy najmu) z upływem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim wypadku najemca zobowiązany będzie uiszczać przez okres wypowiedzenia czynsz w dotychczasowej, niższej wysokości.

  • może zakwestionować podwyżkę – jeśli najemca uważa, że podwyżka ustalona przez właściciela mieszkania jest niezasadna albo jest zasadna, lecz w innej wysokości powinien wnieść do sądu pozew. W tej sytuacji najemca zobowiązany jest płacić czynsz w dotychczasowej wysokości aż do czasu rozstrzygnięcia sprawy – jeśli okaże się, że podwyżka jest zasadna, choćby w innej wysokości niż wskazanej przez właściciela mieszkania, najemca będzie zobowiązany do zapłaty kwoty odpowiadającej różnicy między podwyższonym a dotychczasowym czynszem.

Jeśli najemca w ciągu 2 miesięcy od otrzymania pisma od właściciela mieszkania nie skorzysta z wyżej wymienionych uprawnień – po upływie trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia jest zobowiązany uiszczać czynsz w wysokości wynikającej z treści wypowiedzenia otrzymanego od właściciela mieszkania.

 

Generuj powiązane dokumenty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl