Wypowiedzenie zlecenia

 

Zarówno dający zlecenie, jak i przyjmujący zlecenie mogą wypowiedzieć zawartą pomiędzy nimi umowę zlecenia bez względu na to czy umowa ma charakter odpłatny, czy też nieodpłatny. Uprawnienie to przysługuje obu stronom w każdym czasie trwania stosunku prawnego. W praktyce oznacza to, że możliwość wypowiedzenie zlecenia nie zależy od wystąpienia szczególnych okoliczności.

 

I. Forma wypowiedzenia zlecenia

Wypowiedzenie zlecenia następuje w drodze oświadczenia woli złożonego drugiej stronie umowy. Przepisy nie wymagają zachowania żadnej szczególnej formy, jednak jeśli umowa zlecenia została zawarta na piśmie, również wypowiedzenie zlecenia powinno przybrać formę pisemną. Co do zasady złożone wypowiedzenie wywołuje skutki z chwilą, gdy oświadczenie jednej ze stron dotrze do adresata w taki sposób, że będzie mógł zapoznać się z jego treścią. Strony mogą także uzgodnić inny termin wypowiedzenia zlecenia w umowie.

Uwaga!

Strony umowy zlecenia nie mogą wyłączyć z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. Jeśli w umowie znajdzie się postanowienie, które stanowi, że strony nie mogą wypowiedzieć umowy w wypadku zaistnienia wyjątkowych, ważnych przyczyn, jest ono nieważne.

Poprawnie sporządzone wypowiedzenie powinno zawierać w szczególności:

  • określenie dokładnej daty sporządzenia wypowiedzenia,

  • dane dotyczące umowy (datę zawarcia, miejsce, strony),

  • informację o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia,

  • krótkie uzasadnienie wypowiedzenia,

  • podpis strony, wypowiadającej zlecenie.

Wygeneruj dokument: Wypowiedzenie zlecenia

 

II. Wypowiedzenie zlecenia przez dającego zlecenie

W sytuacji, gdy dający zlecenie zdecyduje się na wypowiedzenie zlecenia musi pamiętać, że jest on zobowiązany do zwrotu wydatków, które przyjmujący zlecenie poczynił w celu należytego wykonania zlecenia. Co więcej powinien on również zapłacić zleceniobiorcy odpowiednią część wynagrodzenia odpowiadającego czynnościom, które podjął on w ramach zlecenia. Jeśli dający zlecenie wypowiedział je bez wskazania ważnej przyczyny, będzie zmuszony do zapłaty odszkodowania za szkody, jakie zleceniobiorca poniósł w  związku z nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy. Najczęściej formę odszkodowania przyjmuje w takim wypadku utracony przez przyjmującego zlecenie zarobek.

Uwaga!

Jeżeli zleceniobiorca podjął się wykonania zlecenia nieodpłatnie, zleceniodawca może wypowiedzieć umowę w każdym czasie bez konieczności naprawienia szkody wynikłej z wypowiedzenia umowy bez ważnego powodu. Jednakże będzie zobowiązany do zwrotu zleceniobiorcy poczynionych przez niego wydatków, które poniósł w celu właściwego wykonania zlecenia.

III. Wypowiedzenie zlecenia przez przyjmującego zlecenie

Przyjmującemu zlecenie także przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy zlecenia w każdym czasie zarówno, gdy umowa była odpłatna jak i nieodpłatna. Należy pamiętać, że wypowiedzenie umowy zlecenia przez zleceniobiorcę bez ważnego powodu skutkuje powstaniem odpowiedzialności po jego stronie za szkodę, którą poniósł zleceniodawca w związku z wypowiedzeniem umowy.

 

Generuj powiązane dokumenty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl