Wyznaczenie dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania

 

W wypadku dopuszczenia się zwłoki w wykonaniu zobowiązania przez jedną ze stron umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni, dodatkowy termin do wykonania należnego świadczenia, np. 7 dni. Jeśli strona wezwana do wykonania zobowiązania nie wywiąże się ze swojego obowiązku po upływie wyznaczonego terminu, strona, która wyznaczyła dodatkowy termin może od umowy odstąpić.

Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób sporządzić odpowiednie pismo, w którym wezwiesz drugą stronę do wykonania zobowiązania, poniżej zamieszczamy wszystkie przydatne wskazówki.

Z umową wzajemną mamy do czynienia, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jeden ze stron ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej. Najprostszym przykładem umowy wzajemnej jest umowa sprzedaży – jedna ze stron zobowiązuje się przenieść własność rzeczy, druga strona zaś zapłacić umówioną cenę.

 

I. Kiedy mówimy, że strona pozostaje w zwłoce?

Strona pozostaje w zwłoce, jeśli nie spełnia świadczenia, a więc nie wypełnia swojego obowiązku względem drugiej strony w umówionym terminie. W wypadku zaś, gdy termin ten nie jest oznaczony, strona pozostaje w zwłoce, jeśli nie spełni świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez drugą stroną. Nie mamy natomiast do czynienia ze zwłoką, jeśli opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest skutkiem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.

 

II. Uprawnienie strony do odstąpienia od umowy

Zgodnie z przepisami prawa, jeśli dłużnik dopuszcza się zwłoki w wykonaniu świadczenia, do którego zobowiązany jest na mocy umowy wzajemnej, wierzyciel może odstąpić od umowy. Jednakże, aby mógł skorzystać z tego uprawnienia, musi wcześniej wyznaczyć drugiej stronie odpowiedni dodatkowy termin z zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upływie od umowy odstąpi. Oznacza to, że wierzyciel powinien wystosować do drugiej strony odpowiednie pismo, wzywając do wykonania zobowiązania zgodnie z treścią zawartej umowy. Przepisy nie przewidują szczególnej formy dla wskazanego pisma, jednak najbezpieczniej jest zachować formę pisemną. Stanowi ona dowód na wyznaczenie dłużnikowi dodatkowego terminu, dzięki któremu wierzycielowi przysługuje możliwość późniejszego odstąpienia od umowy.

Uwaga!

Wymagane jest, żeby termin, wyznaczony przez wierzyciela był odpowiedni. Powinien być to przede wszystkim termin realny, w którym wykonanie określonego świadczenia jest możliwe. Jeśli określony termin będzie nieodpowiedni, dłużnik ma prawo do spełnienia świadczenia po jego upływie, a mianowicie do czasu, aż wykonanie danego zobowiązania było obiektywnie możliwe.

Jeśli odpowiedni termin upłynął, a zobowiązanie nie zostało wykonane przez dłużnika, wierzyciel może odstąpić od umowy. Forma odstąpienia od umowy uzależniona jest od formy, w jakiej zawarta została umowa. Jeśli była ona zawarta na piśmie, oświadczenie o odstąpieniu od umowy, także należy dokonać na piśmie. W wypadku, gdy umowa sporządzona została w formie szczególnej, wierzyciel powinien odstąpić od niej w formie pisemnej. W innych sytuacjach dopuszczalne jest odstąpienie od umowy w formie ustnej, a nawet w sposób dorozumiany.

 

III. Sporządzanie pisma

Przygotowując odpowiednie pismo, w którym wyznaczony zostanie dodatkowy termin do wykonania zobowiązania przez drugą stronę, nie można zapomnieć o następujących elementach:

  • wskazaniu danych strony wyznaczającej dodatkowy termin,

  • podaniu miejsca i daty sporządzenia pisma,

  • wyznaczeniu terminu do wykonana świadczenia przez drugą stronę (np. 14 dni); termin ten będzie miał charakter ostateczny,

  • określeniu podstawy, pozwalającej dochodzenia wykonania świadczenia przez drugą stronę (np. umowa);

  • informacji, że po bezskutecznym upływie terminu, strona wysyłające pismo, odstąpi od umowy,

  • podpisie strony, sporządzającej pismo.

Wygeneruj dokument: Wyznaczenie dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl