Złożenie wniosku o wstrzymanie wykonalności decyzji

 

Jeżeli decyzja, którą otrzymałeś rozstrzyga sprawę na twoją niekorzyść i wyczerpałeś już wszystkie środki jej wzruszenia (np. odwołanie), możesz złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jednak pamiętaj, że złożenie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji. Aby ustrzec się przez jej negatywnymi konsekwencjami powinieneś złożyć do sądu administracyjnego, rozpatrującego skargę, wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji.

 

I. Wstrzymanie wykonalności decyzji.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji może dotyczyć jedynie takich aktów, które mogą być wykonane i wymagają wykonania. Nie jest natomiast istotne czy decyzje te kwalifikują się do dobrowolnego czy też przymusowego wykonania. Oznacza to, że podmiot zobowiązany powinien doprowadzić do powstania takiego stanu w rzeczywistości społecznej, który odpowiada treści danej decyzji. Przedmiotem wykonania określonego aktu administracyjnego będzie każde zachowanie jego adresata, polegające na działaniu, zaniechaniu, czy też świadczeniu. Decyzja zostaje więc wykonana, gdy  stan rzeczy zawarty w jej treści będzie odpowiadał rzeczywistości.

Zgodnie z powyższym niemożliwe jest wnioskowanie o wstrzymanie wykonalności decyzji odmownych (np. odmowa wywłaszczenia nieruchomości), gdyż nie posiadają one przedmiotu wykonania oraz aktów uprawniających, które dla dopełniania zawartego w swojej treści stanu prawnego lub faktycznego nie wymagają podjęcia czynności przez podmioty uprawnione (np. zmiana imienia lub nazwiska).

 

II. Złożenie wniosku o wstrzymanie wykonalności decyzji.

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o wstrzymanie wykonalności decyzji jest wyłącznie skarżący w toczącym się postępowaniu. Natomiast nigdy nie będzie mógł tego zrobić uczestnik postępowania administracyjnego.

Składając wniosek, skarżący powinien zwrócić uwagę, aby w jego treści znalazły się elementy takie jak:

  • imię, nazwisko oraz adres skarżącego,

  • miejscowość i data sporządzenia wniosku,

  • określenie sądu, przed którym toczy się postępowanie,

  • wskazanie organu, który wydał zaskarżoną decyzję,

  • wskazanie nr zaskarżonej decyzji,

  • uzasadnienie wniosku,

  • podpis skarżącego.

Wygeneruj dokument: Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji

Wniosek należy złożyć do sądu, przed którym toczy się postępowanie w sprawie zaskarżonej decyzji. Po otrzymaniu wniosku, sąd może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części każdego zaskarżonego aktu lub czynności, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Nie będzie natomiast możliwe wstrzymanie wykonalności decyzji jeśli przepisy szczególne wyłączają wstrzymanie ich wykonania.

Złożenie wskazanego wniosku zwolnione jest od opłat.

Sąd może wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji, w sytuacji, gdy spełniona zostanie jedna z następujących przesłanek:

  1. zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub

  2. spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Przyjmujemy, że znaczną szkodą jest taka szkoda majątkowa bądź niemajątkowa, która nie może być wynagrodzona poprzez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowanie. Ze znaczną szkodą mamy do czynienia także w przypadku, gdy niemożliwe jest przywrócenie poprzedniego stanu rzeczy. Przykładem znacznej szkody jest np. strata na życiu lub zdrowiu bądź też utarta przedmiotu świadczenia, który nie może być zastąpiony innym przedmiotem.

Natomiast za trudne do odwrócenia skutki należy uznać prawne oraz faktyczne skutki, które w wypadku swojego zaistnienia powodują istotną bądź trwałą zmianę rzeczywistości. Przywrócenie stanu poprzedniego możliwe jest wówczas jedynie po upływie dłuższego czasu i wymaga użycia znacznego nakładu sił i środków. 

Uwaga!

Nie jest konieczne, aby powyższe przesłanki rzeczywiście się ujawniły. Wystarczy, aby zachodziło niebezpieczeństwo ich wystąpienia na podstawie analizy stanu faktycznego, prawnego, a także skutków, które może wywołać określony akt prawny.

Skarżący we wniosku powinien wykazać okoliczności, które uzasadniają możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków,  a także poprzeć swoje twierdzenia odpowiednim materiałem dowodowym. W uzasadnieniu wniosku nie wystarczy zatem zacytować treść przepisu. Konieczne jest odniesienie się do konkretnych zdarzeń, które wyraźnie wskazują na możliwość wystąpienia szkody lub trudnych do odwrócenia skutków.

 

III. Konsekwencje wydania postanowienia o wstrzymanie wykonalności decyzji.

Postanowienie w sprawie wstrzymania wykonalności decyzji sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym. Wiąże ono strony postępowania, organy oraz inne sądy od chwili uprawomocnienia. Samo wstrzymanie wykonalności decyzji ma charakter tymczasowy. Oznacza to, że decyzja nie zostanie wykonana aż do chwili wydania przez sąd orzeczenia, które kończy postępowanie w pierwszej instancji. Bez znaczenia jest, czy wyrok uwzględnia, czy też oddala skargę. Jednakże w przypadku, gdy sąd uwzględni złożoną skargę, w wyroku określa, czy i w jakim zakresie zaskarżona decyzja może zostać wykonane.

 

Generuj powiązane dokumenty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl