Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie

 

Jeśli złożyłeś wniosek w celu uzyskania np. pozwolenia, koncesji lub zgody, organ ma obowiązek załatwić określoną sprawę bez zbędnej zwłoki, czyli w najszybszym możliwym terminie dla danego stanu faktycznego. W przypadku spraw, które wymagają postępowania wyjaśniającego termin ten wynosi jeden miesiąc od dnia złożenia przez wnioskodawcę podania, natomiast jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana organ powinien wydać decyzję lub postanowienie w ciągu 2 miesięcy. Organ odwoławczy zaś musi załatwić sprawę w czasie miesiąca.  Gdy po upływie wskazanych terminów nadal nie uzyskałeś odpowiedzi, możesz złożyć zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie.

 

I. Czym jest zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie?

Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie jest szczególnym środkiem prawnym, przysługującym w wypadku bezczynności organu, którego obowiązkiem jest rozstrzygnięcie zawisłej przed nim sprawy w określonym terminie. Zażalenie może wnieść strona postępowania lub pozostali uczestnicy np. podmiot na prawach strony czy też prokurator. Wnioskodawca nie jest przy tym związany siedmiodniowym terminem jak w wypadku zażaleń, służących na wydawane przez organy postanowienia. Wniesienie zażalenia na bezczynność możliwe jest z upływem terminu przewidzianego do załatwienia danej sprawy.

 

II. Kiedy wniesienie zażalenia jest możliwe?

Warunkiem wniesienia zażalenia jest wystąpienie sytuacji, w której organ dopuszcza się zwłoki w wydaniu określonej decyzji bądź postanowienia. Należy uznać, że zażalenie przysługuje, gdy organ prowadzący postępowanie nie załatwił niezwłocznie sprawy, która mogła być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę, dowody powszechnie znane lub znane organowi z urzędu bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ. Wnioskodawca jest uprawniony do wniesienia zażalenia również w przypadku, gdy organ nie załatwił sprawy w terminach przewidzianych dla załatwiania spraw tj. w terminie miesiąca lub dwóch od złożenia przez stronę podania lub w terminach przewidzianych przez przepisy szczególne.

Organ jest uprawniony do przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku, gdyby załatwienie sprawy we właściwym terminie nie było możliwe. Jest on jednak zobowiązany do zawiadomienia strony o zwłoce, podać jej przyczynę oraz wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy. Przedłużanie terminu przez organ jest możliwe nawet kilkakrotnie. W wypadku niezastosowania się organu do nowego terminu, strona również może złożyć zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie.

Uwaga!

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, organ prowadzący postępowanie, nie może przedłużyć terminu rozpatrzenia sprawy, więcej niż raz. W praktyce oznacza to, że załatwienie sprawy nie może trwać więcej niż 4 miesiące.

 

III. Złożenie zażalenia

Organem właściwym do rozpatrzenia zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie jest zawsze organ wyższego stopnia nad organem pozostającym w zwłoce, niezależnie czy przepisy przewidują inny organ odwoławczy.

Sporządzając zażalenie należy zwrócić uwagę, aby odpowiadało ogólnym wymogom formalnym. Oznacza to, że w jego treści powinny znaleźć się przede wszystkim:

  • dane osoby, wnoszącej zażalenie (imię, nazwisko, adres),

  • datę i miejsce sporządzenia zażalenia,

  • oznaczenie organu, do którego składane jest zażalenie,

  • żądanie strony,

  • uzasadnienie – w którym wskazujemy opis stanu faktycznego, z uwzględnieniem terminu złożenia pisma, spełniania wymogów formalnych i braku rozstrzygnięcia w sprawie,

  • podpis, osoby wnoszącej zażalenie.

W treści żądania strona powinna wnieść o wyznaczenie przez organ wyższego stopnia organowi, który prowadzi postępowanie, dodatkowego terminu do załatwienia sprawy. Ponadto organ wyższego stopnia powinien zobowiązać organ prowadzący postępowanie do wyjaśnienia przyczyny niezałatwienia sprawy w odpowiednim terminie oraz ustalenia osób odpowiedzialnych. W uzasadnionych przypadkach  może wyznaczyć również środki zapobiegające naruszenia terminów załatwiania spraw w przyszłości. Organ wyższego stopnia stwierdza jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Wygeneruj dokument: Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie

Uwaga przedsiębiorcy!

Gdy organ nie rozpatrzy wniosku w wymaganym terminie, uznaje się, że wydał rozstrzygnięcie zgodnie ze złożonym przez przedsiębiorcę wnioskiem. Zasada ta jest jednak wyłączona w wyjątkowych przypadkach (np. pozwolenie na sprzedaż alkohol, zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków).

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl