Zawarcie małżeństwa przez osobę małoletnią

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie może zawrzeć małżeństwa osoba, która nie ukończyła lat osiemnastu. Jest to przesłanka, od której zależy ważność małżeństwa, nie ma ona jednak charakteru absolutnego. Sąd opiekuńczy może z ważnych powodów zezwolić na zawarcie małżeństwa przez kobietę, która ukończyła szesnaście lat jeśli z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrej założonej rodziny.

W celu uzyskania zgody sądu opiekuńczego, kobieta powinna złożyć wniosek do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania. Należy podkreślić, że tylko ona jest uprawniona do złożenia takiego wniosku. Prawo takie nie przysługuje jej przedstawicielom ustawowym (rodzicom). Rodzice i partner natomiast stają się z mocy prawa uczestnikami postępowania.

Sąd wydając postanowienie dokonuje analizy sytuacji małoletniej, biorąc pod uwagę przede wszystkim jej dojrzałość do współżycia małżeńskiego, cechy osobiste, posiadanie środków do utrzymania siebie i przyszłej rodziny czy też przygotowanie do zawodu. Bardzo często powodem wydania przez sąd zgody na zawarcie małżeństwa jest ciąża małoletniej, jednak nie jest on wystarczający, bowiem sąd musi być przekonany, iż leży to w interesie zakładanej rodziny. Zezwolenie sądu ma charakter nieodwołalny. Postanowienie wyrażające zgodę na zawarcie związku małżeńskiego należy złożyć wraz z innymi dokumentami w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Skutkiem zawarcia małżeństwa jest uzyskanie przez małoletnią pełnoletniości. Kobieta nie traci jej w wypadku rozwiązania małżeństwa, nawet jeśli nastąpiło to przed ukończeniem przez nią osiemnastu lat.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl