Zawiadomienie o opóźnieniu w złożeniu zeznania rocznego

 

Każdy podatnik zobowiązany jest do złożenia zeznania rocznego PIT w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować dotkliwymi konsekwencjami. Podatnik, który uchyla się od opodatkowania, w wyniku czego nie składa deklaracji i naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (ponad 27 tysięcy zł!) albo karze pozbawienia wolności. Możliwe jest również wymierzenie obu kar łącznie.

Jeśli spóźniłeś się ze złożeniem zeznania rocznego wyjściem z sytuacji jest skorzystanie z instytucji tzw. czynnego żalu.

 

I. Czym jest „czynny żal”?

Czynny żal polega na zawiadomieniu organu ścigania o popełnionym przez siebie czynie zabronionym, a więc nie złożeniu zeznania rocznego w wyznaczonym terminie oraz ujawnieniu istotnych okoliczności, towarzyszących jego popełnieniu (np. wskazanie osób współdziałających). Osoba wysyłająca do organu zawiadomienie o opóźnieniu powinna ponadto przekazać wszystkie dokumenty konieczne do ustalenia podstawy opodatkowania, jak i również wysokości podatku. Czynny żal będzie jednak skuteczny tylko wtedy, gdy jednocześnie z zawiadomieniem organu, podatnik uiści w całości wymagany podatek wraz z odsetkami. Wówczas zawiadamiający zostanie zwolniony od odpowiedzialności karnej.

Instytucja czynnego żalu ma na celu ochronę interesu finansowego państwa. Organ rezygnuje z ukarania sprawcy czynu zabronionego z uwagi na to, że wyrównał on powstały uszczerbek finansowy w postaci niezapłaconego podatku.

Uwaga!

Zawiadomienie powinno zostać złożone jak najszybciej. Jeśli organ ścigania uzyska wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu danego przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, przed wpłynięciem zawiadomienia, czynny żal będzie bezskuteczny. Wiadomość ta musi być dokładna i pozwalać na określenie znamion popełnionego czynu. Ponadto powinna być udokumentowana.  Może zatem przyjąć formę zawiadomienia złożonego przez osobę trzecią lub notatki urzędowej.

Czynny żal będzie również nieskuteczny, gdy zawiadomienie zostało złożone po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej (np. przeszukania, czynności sprawdzającej lub też kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego).

Wyjątkiem będzie sytuacja, w której czynności podjęte przez organ nie dostarczyły podstaw do wszczęcia postępowania o  czyn zabroniony, jakim jest niezłożenie zeznania rocznego w terminie.

 

II. Forma zawiadomienia.

Zawiadomienie może być złożone na piśmie, jak i ustnie do protokołu. Przepisy nie wymagają przy tym, aby sprawca zobowiązany był do złożenia go osobiście. Możliwe jest zatem wniesienie zawiadomienia przez pełnomocnika.

Poprawnie przygotowane zawiadomienie powinno zawierać przede wszystkim:

  • wskazanie danych sprawcy (imię, nazwisko, adres)

  • datę i miejsce sporządzenia zawiadomienia,

  • określenie organu, do którego zawiadomienie jest składane,

  • oświadczenie, że sprawca dopuścił się przestępstwa,

  • podpis sprawcy.

Wygeneruj dokument: Zawiadomienie o opóźnieniu w złożeniu zeznania rocznego

Uwaga!

Do wniosku należy dołączyć zeznanie podatkowy za dany rok oraz potwierdzenie dokonania wpłaty wymaganego podatku.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl