Zawiadomienie o wadach rzeczy sprzedanej

 

W sytuacji, gdy zakupiona rzecz ma wady, kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi. Wśród nich jest żądanie obniżenia ceny, a nawet odstąpienie od umowy. Jednakże realizacja tych uprawnień uzależniona jest od dokonania tzw. aktu staranności, który polega na zawiadomieniu sprzedawcy o wykrytej wadzie nabytej rzeczy w wyznaczonym przepisami terminie. Jeżeli odkryłeś, że rzecz, którą kupiłeś posiada wadę, powinieneś jak najszybciej wysłać do sprzedawcy odpowiednie zawiadomienie.

 

I. Wykrycie wady rzeczy

Zakupiona przez nabywcę rzecz może być obciążona wadami fizycznymi lub też wadami prawnymi.

Wada fizyczna rzeczy jest to taka wada, która zmniejsza jej wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie bądź wynikający z okoliczności (np. wada fabryczna), a także, gdy rzecz pozostaje w stanie niezupełnym (np. brakuje jednej z części). Z wadą fizyczną rzeczy mamy również do czynienia w przypadku, gdy rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego.

Z kolei rzecz obciążona jest wadą prawną, gdy nie stanowi własności sprzedawcy, należy zaś do osoby trzeciej oraz gdy obciążona jest prawem lub prawami osoby trzeciej. Wady prawne powodują, że nabywca rzeczy nie jest w stanie swobodnie korzystać z rzeczy.

Kupujący nie ma obowiązku badania podczas zakupu rzeczy, czy nie posiada ona wad fizycznych bądź prawnych, jednakże jeśli podczas jej użytkowania wykryje określoną wadę, powinien poinformować o tym sprzedawcę. Niezbędne jest przy tym zachowanie odpowiednich terminów. W wypadku, gdy nabywca rzeczy nie dotrzyma wymaganych terminów, utraci możliwość skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

II. Termin na wykonanie zawiadomienia

Nabywca rzeczy ma obowiązek zawiadomić sprzedawcę o wadzie zakupionej rzeczy w terminie jednego miesiąca od wykrycia wady. Jeśli umowa sprzedaży zawarta została pomiędzy osobami, które prowadzą działalność gospodarczą zawiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady, a więc bez zbędnej zwłoki. Należy pamiętać, że nabywca, który zawiadomi sprzedawcę o wadzie w terminie do jednego miesiąca od wydania rzeczy zobowiązany jest jedynie udowodnić fakt istnienia wady. Natomiast w wypadku złożenia zawiadomienia w terminie miesiąca od dnia wykrycia wady, wymagane jest również udowodnienie, w jakim terminie nabywca dowiedział się o wadzie.

W przypadku wad artykułów żywnościowych zawiadomienie powinno nastąpić nie później niż przed upływem minimalnej trwałości towaru bądź też terminu jego przydatności do spożycia.

Uwaga!

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia listem poleconym.

 

III. Przygotowanie pisma

Obowiązkiem kupującego, który wykrył wadę w nabytej przez siebie rzeczy, jest jak najszybsze powiadomienie o tym fakcie sprzedawcy. W przygotowywanym piśmie powinien wskazać przede wszystkim:

  • dowód zawarcia umowy sprzedaży rzeczy obciążonej wadami,

  • datę wykrycia wady oraz datę sporządzenia pisma,

  • określenie wady,

  • określenie żądania np. obniżenie ceny,

  • podpis kupującego.

Wygeneruj dokument: Zawiadomienie o wadach rzeczy sprzedanej


Generuj powiązane dokumenty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl