Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania

 

Aby zamieszkać w nowo wybudowanym domu konieczne jest złożenie w powiatowym lub wojewódzkim inspektoracie nadzoru budowlanego tzw. zawiadomienia o zakończeniu budowy. Zawiadomienie to należy złożyć w terminie co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem użytkowania danego budynku. Nie dopełnienie tego obowiązku grozi karą grzywny w wysokości 10 tysięcy złotych. Ponadto, w wypadku niedokonania zgłoszenia, osoby przystępujące do użytkowania domu, nie mogą zameldować się w nowym miejscu zamieszkania.

Jeśli chcesz uniknąć niedogodności, które mogą wyniknąć z niewykonania obowiązku zgłoszenia, powinieneś przygotować odpowiednie pismo.

 

I. Kiedy należy dokonać zgłoszenia?

Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania powinno zostać dokonane przez inwestora, a więc osobę finansującą budowę po zakończeniu budowy, jednak nie później niż 21 dni przed przystąpieniem do korzystania z określonego budynku.

Do zakończenia budowy dochodzi, gdy budynek odpowiada warunkom, jakie przewiduje prawo budowlane wobec legalnej budowy, która podlega zgłoszeniu do organu nadzoru budowlanego. Obiekt powinien więc być w takim stanie, który umożliwia jego odbiór oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Zgłoszeniu podlegają budowy obiektów budowlanych, których wzniesienie wymaga udzielenia pozwolenia na budowę, takich jak:

 • domy jednorodzinne,

 • budynki służące gospodarce rolnej,

 • domki letniskowe,

 • garaże do dwóch stanowisk,

 • budynki gospodarcze.

 

II. Przygotowanie pisma

Sporządzając zawiadomienie o zakończeniu budowy inwestor powinien pamiętać o podaniu dokładnych danych inwestycji m. in. adresu, czy też nr działki ewidencyjnej. Ponadto poprawnie przygotowany wniosek zawiera informacje dotyczące pozwolenia na budowę, a także dane techniczne wybudowanej nieruchomości.

Wygeneruj dokument: Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania

Do gotowego zawiadomienia inwestor ma obowiązek dołączyć następujące załączniki:

 1. oryginał dziennika budowy,

 2. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

 3. oświadczenie kierownika budowy  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

 4. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

 5. protokoły badań i sprawdzeń,

 6. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

 7. potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy,

 8. kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Jeśli podczas wykonywania robót dokonano zmian w budynku, które w sposób nieistotny odbiegały od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, inwestor powinien dołączyć do zawiadomienia kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a także uzupełniający opis. W takim wypadku oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami musi zostać potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli został ustanowiony.

Po otrzymaniu zawiadomienia właściwy organ ma 21 dni na wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej. Ma to miejsce w sytuacji, gdy organ stwierdzi, że zgłoszony przez inwestora budynek został wykonany z naruszeniem projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę albo przepisów prawa. Jeżeli organ nie ma żadnych zastrzeżeń, może powiadomić pisemnie inwestora o możliwości przystąpienia do korzystania z domu przed upływem 21-dniowego terminu. W przypadku braku otrzymania od organu żadnego pisma po upływie oznaczonego terminu, mamy do czynienia z tzw. milczącą zgodą. Oznacza to, że inwestor może bez przeszkód zamieszkać w swoim domu bez uzyskania od organu informacji na ten temat.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl