Zawieszenie działalności gospodarczej

 

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje instytucję zawieszenia działalności gospodarczej na okres od 1 do 24 miesięcy.

Jeśli chcesz zawiesić swoją działalność gospodarczą musisz pamiętać, że z takiej możliwości mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy.

W jakich sytuacjach przedsiębiorca może zawiesić prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą?

Uprawnionymi do zawieszenia działalności gospodarczej są np.:

  • przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą,

  • przedsiębiorcy zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło oraz umowy zlecenia,

  • przedsiębiorcy zatrudniający uczniów na podstawie umowy o przyuczenie do zawodu,

  • przedsiębiorcy prowadzący spółkę cywilną lub spółkę prawa handlowego,

  • przedsiębiorcy korzystający z pomocy członków rodziny.

Zawieszenie działalności gospodarczej następuje na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy, który należy złożyć do właściwego organu prowadzącego rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bądź  ewidencję działalności gospodarczej. Organem ewidencyjnym w drugim przypadku jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wniosek powinien zawierać oznaczenie przedsiębiorcy, a więc nazwę lub firmę, oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy, oświadczenie, że przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy, PESEL (jeśli przedsiębiorca go posiada) oraz wskazanie okresu na jaki ma nastąpić zawieszenie działalności. Nie jest natomiast wymagane uzasadnienie wniosku.

Wygeneruj dokument: Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1) - zawieszenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą na dowolny okres mieszczący się w przedziale przewidzianym przez przepisy ustawy – od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Okres zawieszenia trwa od dnia złożenia wniosku lub od dnia wskazanego w jego treści aż do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej. W przypadku braków organ ewidencyjny wzywa przedsiębiorcę do ich uzupełniania w terminie 7 dni pod rygorem grzywny. Jeśli po upływie 24 miesięcy przedsiębiorca nie złoży wniosku wymaganego do wznowienia działalności gospodarczej, organ ewidencyjny, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego trzydziestodniowego terminu na jego złożenie, wykreśla z urzędu daną działalność gospodarczą z ewidencji.

Należy podkreślić, że możliwe jest wielokrotne zawieszanie działalności gospodarczej. Wystarczy jedynie wznowić jej prowadzenie, choćby na krótki okres. Wówczas możliwe jest ponowne zawieszenie działalności gospodarczej na okres do 24 miesięcy.

Po złożeniu wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu. Jeśli dokonanie wpisu jest niemożliwe organ wydaje decyzję o odmowie dokonania wpisu informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Ma to miejsce w następujących sytuacjach:

  1. wniosek dotyczył działalności gospodarczej, nie objętej przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

  2. zgłaszający nie usunął braków formalnych, pomimo wezwania organu ewidencyjnego,

  3. w stosunku do działalności gospodarczej wskazanej we wniosku wydano prawomocne orzeczenie dotyczące zakazu jej wykonywania.

Od decyzji o odmowie wpisu informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej przysługuje odwołanie, a następnie skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Zawieszenie działalności gospodarczej pociąga za sobą również skutki dla innych podmiotów, dotyczące ubezpieczeń społecznych oraz podatków. Przedsiębiorca, na wniosek którego nastąpiło zawieszenie działalności gospodarczej, nie musi opłacać składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Jest on również zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej. W praktyce prowadzi to do utraty prawa do świadczeń krótkoterminowych, jednorazowych, a także obniżenia wysokości świadczeń długoterminowych np. emerytury. Zawieszenie działalności gospodarczej prowadzi ponadto do zwolnienia przedsiębiorcy z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz składania deklaracji VAT.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl