Zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – krok po kroku

Każdy przedsiębiorca, który planuje rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych, powinien uzyskać zezwolenie od określonego organu administracji państwowej. Podjęcie wskazanej działalności bez wymaganego zezwolenia grozi nałożeniem na przedsiębiorcę wysokiej grzywny, a także innymi poważnymi konsekwencjami. Jeśli chcesz prawidłowo dopełnić wszystkich formalności związanych z uzyskaniem zezwolenia poniżej przedstawiamy przydatne wskazówki.

 

I. Wniosek o wydanie zezwolenia

Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi wydawane są w zależności od zawartości alkoholu w określonych rodzajach alkoholi bądź to przez ministra właściwego do spraw gospodarki bądź przez marszałka województwa. W przypadku napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18%  alkoholu działalność może być prowadzona wyłącznie na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Natomiast, jeśli przedsiębiorca zamierza prowadzić sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości do 18 % alkoholu, organem uprawnionym do wydania zezwolenia jest marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce siedziby w danym województwie.

Pierwszym krokiem do uzyskania zezwolenia jest sporządzenie wniosku przez zainteresowanego przedsiębiorcę. Wniosek ten powinien w swojej treści zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na obrót hurtowy,

 •  siedzibę oraz adres przedsiębiorcy,

 • numer w rejestrze przedsiębiorców,

 • miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,

 • jeśli wniosek dotyczy napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wskazanie wnioskowanego limitu,

 • wnioskowany termin ważności zezwolenia.

Do wniosku należy również dołączyć komplet załączników:

 • odpis z rejestru przedsiębiorców,

 • umowę spółki cywilnej, jeśli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi,

 • w przypadku, gdy przedsiębiorca rozpoczyna działalność gospodarczą – zaświadczenie właściwego urzędu statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON,

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do użytkowania magazynu (np. umowa najmu),

 • decyzję właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą przydatność magazynów wskazanych przez przedsiębiorcę do przechowywania napojów alkoholowych,

 • zaświadczenie urzędu gminy o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinię odnośnie możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu,

 • oryginał zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane,

 • oryginał zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

 • w wypadku ponownego ubiegania się zezwolenie – oświadczenie o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzednim o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, bez piwa.

 • oryginał dowodu wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi wydawane są oddzielnie w zależności od rodzaju alkoholu. Nie można zatem wnieść o udzielenie jednego zezwolenia na obrót wszystkimi lub kilkoma wybranymi, według własnego uznania, napojami alkoholowymi. Zezwolenia udzielane są zatem osobno dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu i na piwo, napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa oraz o zawartości powyżej 18% alkoholu. Jeśli więc przedsiębiorca planuje sprzedaż wszystkich tych alkoholi powinien zdobyć trzy różne zezwolenia. Czas rozpatrzenia wniosku co do zasady wynosi 30 dni.

Ponadto należy pamiętać, że dla zezwoleń, obejmujących obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu określany jest limit w wysokości minimum 500 tysięcy litrów 100% alkoholu rocznie. Jednakże może być on zwiększony na wniosek przedsiębiorcy złożony nie później niż 30 dni od dnia wykorzystania limitu, który został określony w udzielonym mu zezwoleniu. Wyjątkiem są przedsiębiorcy zaopatrujący statki, pociągi i samoloty. W ich wypadku limit zawsze będzie wynosił 2 tys. Litrów 100% alkoholu rocznie.

 

II. Okres ważności

Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, podobnie jak zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, wydawane są na czas określony. Jego wymiar uzależniony jest od procentowej zawartości alkoholu w danych napojach alkoholowych.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości 4,5% alkoholu oraz piwa, a także na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu wydawane są na czas nie dłuższy niż 2 lata. Natomiast zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu wydawane jest na okres nie dłuższy niż rok.

 

III. Opłaty

Aby uzyskać określone zezwolenie, duplikat bądź decyzję wprowadzającą zmiany w danym zezwoleniu przedsiębiorca zobowiązany jest wnieść odpowiedniej wysokości opłatę na rachunek bankowy organu wydającego zezwolenie (a więc ministra właściwego do spraw gospodarki bądź marszałka województwa). Jeżeli przedsiębiorca ubiega się o wydanie zezwolenia po raz kolejny powinien, przed uiszczeniem opłaty, złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym. Należy przy tym pamiętać, iż opłata powinna być dokonana jeszcze przez wydaniem zezwolenia lub decyzji. 

Wysokość opłaty za wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi zależy od wartości sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie wcześniej udzielonego zezwolenia oraz od tego, czy przedsiębiorca dopiero rozpoczyna swoją działalność związaną z obrotem hurtowym napojami alkoholowymi czy też składany przez niego wniosek ma na celu kontynuację prowadzenia takiej działalności.

Opłatę w wysokości 4000 zł zobowiązani są uiścić przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy występują o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, a także przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1 000 000 zł.

Jeśli zaś wartość sprzedaży hurtowej w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła kwotę 1 000 000 zł, opłata za wydanie zezwolenia ustalona zostaje  w wysokości równej 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł.

Uwaga!

Wyjątkiem od powyższych reguł są napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu. Opłata za wydanie zezwolenia na obrót handlowy tego rodzaju alkoholami wynosi 45 000 zł za 500 tys. Litrów 100% alkoholu. Jednakże w przypadku przedsiębiorców zaopatrujących statki, pociągi i samoloty, opłata ustalana jest stosownie do deklarowanego obrotu.

Wartość sprzedaży hurtowej oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Jeśli więc przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą wszystkich rodzajów alkoholi jest on zobowiązany do wniesienie poszczególnych opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy każdym z wymienionych rodzajem napojów alkoholowych.

 

IV. Inne opłaty

Przedsiębiorca będzie zobowiązany do wniesienia innych opłat w przypadku:

 • wydania decyzji wprowadzającej nowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększającej ilość tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach – opłata w wysokości 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania,

 • wydania decyzji, wprowadzającej zmiany w dotychczasowych zezwoleniach – opłata w wysokości 200 zł,

 • wydania zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości d 18 % alkoholu – opłata w wysokości 1000 zł,

 • wydania zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata zależna od ilości litrów 100% alkoholu, zgłoszonej we wniosku, proporcjonalnie do wysokości 45 000 zł za 500 tys. litrów 100% alkoholu,

 • zwiększenia limitu obrotu handlowego napojami alkoholowymi o zawartości 18% alkoholu - opłata zależna od ilości litrów 100% alkoholu, zgłoszonej we wniosku, proporcjonalnie do wysokości 45 000 zł za 500 tys. litrów 100% alkoholu,

 • wydania duplikatu zezwolenia – opłata w wysokości 50 zł

Zobacz także:

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl