Zgłoszenie płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

Zgodnie z treścią ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnicy składek zobowiązani są przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych m.in. zgłoszenia do ubezpieczeń.

 

1. Zgłoszenie płatnika

Co do zasady każdy płatnik składek ma obowiązek złożyć zgłoszenie płatnika składek w ZUS w terminie 7 dni od:

1. daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby;

2. daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla ubezpieczonych zobowiązanych do płacenia składek wyłącznie na własne ubezpieczenia albo składek na ubezpieczenia osób z nimi współpracujących.

 

2. Zgłoszenie płatnika-przedsiębiorcy

Jeżeli płatnikiem jest osoba fizyczna rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (tj. m.in. przedsiębiorca podlegający wpisowi do CEIDG), zgłoszenie do ZUS jest dokonywane na formularzu wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1).

Wygeneruj dokument: Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1) wraz z załącznikami

 

Zgłoszenie płatnika podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego należy załączyć do wniosku o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorców do sądu rejestrowego należy zgłosić także dane płatnika składek. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu:

- ZUS ZFA - jeżeli dotyczy ono wspólników spółek osobowych (tj. spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) albo

- ZUS ZPA – jeżeli dotyczy ono osób prawnych (np. spółki z o.o., spółki akcyjnej).

Jeżeli płatnik składek prowadzi działalność gospodarczą pod kilkoma adresami, do wniosku o wpis podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS należy załączyć uzupełniony formularz ZUS ZAA.

Wygeneruj dokument: ZUS-ZPA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

 

3. Zmiana danych płatnika składek.

Płatnik składek ma obowiązek zawiadomić ZUS o zmianie danych wskazanych w zgłoszeniu płatnika składek. Termin na zgłoszenie zmian danych wynosi 14 dni od zaistnienia zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS.

Korekta lub zmiana danych powinna być zgłoszona na takim samym formularzu, na którym nastąpiło pierwotne zgłoszenie (ZUS ZFA, ZUS ZPA). Jeżeli jednak zgłoszenie dotyczy zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek (np. zmiany numeru NIP, REGON), wówczas należy wypełnić formularz ZUS ZIPA.

 

4. Wyrejestrowanie płatnika składek

Jeżeli płatnik składek zakończył działalność, powinien wraz z wnioskiem o wykreślenie podmiotu z odpowiedniego rejestru złożyć wypełniony formularz ZUS ZWPA.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna więc załączyć formularz ZUS ZWPA do wniosku o wykreślenie jej z CEIDG (CEIDG-1). Podmiot podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego powinien załączyć formularz ZUS ZWPA do wniosku o wykreślenie go z tego rejestru.

Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być złożone przez płatnika składek w terminie 14 dni od daty zakończenia działalności.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl